ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Αριθμός 2Ε/2016)
Για την επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 12/12/2016.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2016 PDF 270,40 KB18/08/21 02:28:32