Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΝ» του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΝ» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», για
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως το τέλος του υποέργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, υφίσταται η σχετική χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν.

Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων είναι από 12/09/2018 έως και 18/09/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 2,08 MB18/08/21 06:32:08