Σύμφωνα με το Α.Π. 3078/30-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών
Σχέσεων της Ένωσης (Directorate General for External Policies of the Union).

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/home.html?zone=AFMO
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση XP-PERS@europarl.europa.eu μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.