Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο νέο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=777&neID=589&neTa=1_1200&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load