Το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Εργασίες επισκευής, επανέκθεσης και αναδιάταξης σε χώρους του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών» για χρονικό διάστημα τριων (3) μηνών και όχι πέραν της 30/9/2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωσή του.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 15/06/2015 – 19/06/2015