Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση
υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα και την ΜΟΔ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/3-12-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 25/11/2013 – 10/01/2014

Έγγραφο ΥΠΟΜΕΔΙ PDF 119,57 KB18/08/21 11:15:01