Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση της, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
    Τέσσερις4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, όλων των ειδικοτήτων
    Μία(1) θέση της κατηγορίας ΤΕ, όλων των ειδικοτήτων
    Μία(1) θέση της κατηγορίας ΔΕ

Για τη στελέχωση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου θα εφαρμοστεί η διαδικασία όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 59 του Ν 4314/2014 .Το προσωπικό δύναται να μετακινηθεί ή να αποσπασθεί για πέντε(5) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν 4314/2014.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 06/05/2015 – 29/05/2015

Αίτηση PDF 191,81 KB18/08/21 12:24:23
Βιογραφικό Σημείωμα PDF 283,19 KB18/08/21 12:24:23
Υπεύθυνη Δήλωση PDF 184,84 KB18/08/21 12:24:23