Ο Υ̟πουργός Οικονομίας, Υ̟ποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ̟προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Γραμματεία Εμ̟πορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υ̟πουργείου Οικονομίας, Υ̟ποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ̟προτίθεται να π̟ροβεί στην α̟πόσ̟αση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υ̟παλλήλων α̟πό τους φορείς του δημόσιου τομέα, ό̟πως ορίζονται στις ̟περι̟τώσεις α και β της ̟παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 706/1977, ό̟ως τρο̟πο̟ποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3335/2005, ̟προκειμένου να καλυφθούν τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικός, ειδικότητας Υδραυλικού δύο (2) θέσεις και Ηλεκτρολόγου δύο (2) θέσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 10/06/2015 – 26/06/2015