Ακολουθεί συνημμένο το ΦΕΚ3/7.2.2017 (Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση της Προκήρυξης 7Κ/2016 ΑΣΕΠ.