Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Αττικής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος: grammateia.ad@patt.gov.gr, σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 629587/24-05-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΓΙ7Λ7-ΦΣΩ) Ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Αττικής. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 29/05/2024 και λήγει την Παρασκευή 31/05/2024.

Ακολουθεί η υπ. αριθμ. πρωτ. 629587/24-05-2024 (ΑΔΑ: 6ΜΓΙ7Λ7-ΦΣΩ) Ανακοίνωση  με  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ενημέρωση για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποψηφίων,  ως αναπόσπαστο μέρος της Ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 452,01 KB28/05/24 01:07:19