Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσεως ειδικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται. Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γραμματείας: grammateia.ad@patt.gov.gr, σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065155, 831).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 25-08-2022 και λήγει τη Δευτέρα 29-08-2022.

Ακολουθεί η ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 449,23 KB24/08/22 11:36:18