Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Nήσων της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία της Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία της οποίας προσλαμβάνεται, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» με το άρθρο 15 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09-08-2019).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γραμματείας: grammateia.ad@patt.gov.gr, σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065155, 831).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Τετάρτη 11-5-2022 και λήγει τη Δευτέρα 16-5-2022.

Ακολουθεί η ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 446,99 KB10/05/22 11:03:54