Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο) και δεκαοκτώ (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2024 στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος: grammateia.ad@patt.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 09-05-2024 και λήγει την Δευτέρα 13-05-2024.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 382,17 KB08/05/24 12:17:22