Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο) και είκοσι δύο (22) ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο) έκτακτου προσωπικού, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του ν. 4765/2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση ταχυδρομικώς με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής,  Λ. Συγγρού 80-88 – 11741 Αθήνα (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065831, 863, 054, 155, 048,151), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γραμματείας: grammateia.ad@patt.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη  18-5-2022  και λήγει την Δευτέρα 23-5-2022.

Ακολουθεί  η Ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 270,80 KB17/05/22 12:54:27