Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2013 της Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως Τομεάρχες Δακοκτονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα Φυτικής Παραγωγής για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.