Ανακοινώνεται ότι την 5η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (3ος όροφος, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741), διεξήχθη δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 187101/13-02-2024 Πρόσκληση Περιφερειάρχη Αττικής, για την άσκηση δεκαέξι (16) υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: 6Ι257Λ7-ΓΕΞ), κατόπιν της οποίας υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας δεκαοκτώ (18) έγκυρες αιτήσεις υποψηφιότητας – υπεύθυνες δηλώσεις ενδιαφερομένων υποψηφίων δικηγόρων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Από την κλήρωση αναδείχθηκαν δεκαέξι (16) υποψήφιοι/ες δικηγόροι για την πραγματοποίηση άσκησης στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής και αμέσως μετά, κληρώθηκαν δυο (2) αναπληρωματικοί. Ακολουθούν τα ονόματα των επιλεγέντων που είναι προσβάσιμα στους/στις υποψήφιους/ες με τους ειδικούς κωδικούς που τους/τις έχουν χορηγηθεί.