Ανακοινώνεται ότι την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (3ος όροφος, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741), διεξήχθη δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 68459/31-01-2022 Πρόσκληση Περιφερειάρχη Αττικής για την άσκηση δεκαέξι (16) υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: ΨΚΔΦ7Λ7-ΨΥΩ), κατόπιν της οποίας υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας είκοσι έξι (26) έγκυρες αιτήσεις υποψηφιότητας – υπεύθυνες δηλώσεις ενδιαφερομένων υποψηφίων δικηγόρων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Λόγω των ισχυουσών επιδημιολογικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας Covid – 19, στους/στις υποψήφιους/ες δόθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης της κλήρωσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Από την κλήρωση αναδείχθηκαν δεκαέξι (16) υποψήφιοι/ες δικηγόροι για την πραγματοποίηση άσκησης στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής και αμέσως μετά, κληρώθηκαν οκτώ (8) αναπληρωματικοί, κατόπιν υποβολής παραίτησης δυο (2) υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων. Ακολουθούν τα ονόματα των επιλεγέντων που είναι προσβάσιμα στους/στις υποψήφιους/ες με τους ειδικούς κωδικούς που τους/τις έχουν χορηγηθεί.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ DOC 52,50 KB28/02/22 02:04:08