Κατόπιν του υπ’ αριθμ. 1/2022 Πρακτικού της από 26-9-2022 συνεδρίασης της Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2 β’ του ν. 4194/2013 για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή του άρθρου 6, παρ.3, περ.β’ του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) στην Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνεται ο πίνακας αποκλειομένων υποψήφιων της υπ’ αριθμ. 1075483/15-12-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΕΦ7Λ7-ΟΞΚ) προκήρυξης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 98,77 KB25/10/22 12:54:36