Ανακοινώνεται  ότι οι Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων κατηγοριών:

(α) ΠΕ Κτηνιάτρων με κωδικούς θέσης από 100 έως 108,

(β) ΤΕ Πληροφορικής με κωδικούς θέσης 109 και 116,

(γ) ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) με κωδικό θέσης 110,

(δ) ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] με κωδικούς θέσης από 111 έως 113,

(ε) ΠΕ Νομικής με κωδικό θέσης 114,

(στ) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με κωδικό θέσης 115 καθώς και

(ζ) ο Πίνακας Απορριπτέων

της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. ΣΟΧ 2Α/2022 (ΑΔΑ: ΩΝ547Λ7-Η16) αναρτήθηκαν στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Πίνακας Ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού –  Λ. Συγγρού 80-88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ) στις  27-12-2022.

Ακολουθούν οι Πίνακες Κατάταξης καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ XLS 175,50 KB27/12/22 11:51:03