Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και ξεκινά 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει την 11η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και λήγει την 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 591,82 KB07/09/22 02:59:57