Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλουγια την κάλυψη των αναγκών της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας προκηρυξης σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού, ήτοι από 31/07/2013 έως και 19/08/2013, να υποβάλλουν στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα 11741, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.