Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσεως ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται. Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει εκδοθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γραμματείας: grammateia.ad@patt.gov.gr, σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά. (τηλ. επικοινωνίας: 2132065151, –155).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 10-1-2023 και λήγει την Δευτέρα 16-1-2023.

Ακολουθεί η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 307,53 KB05/01/23 12:15:58