Ο Περιφερειάρχης Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή του άρθρ.6, παρ.3, περ.β΄ του Ν. 4765/2021 στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στην Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (Λ.Συγγρού 80-88, τ.κ. 11741, Αθήνα), αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη απαραίτητα, και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τις υπαλλήλους του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Ζωή Μαθιού [τηλ. 213-2065831] [e-mail: zmathiou@patt.gov.gr] και Κ. Τρικελίδου [τηλ. 213-2065151] [e-mail: ktrikel@patt.gov.gr ].

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 22-12-2021 και λήγει τη Πέμπτη στις 20-01-2022.

Ακολουθεί η προκήρυξη και τα παραρτήματα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 310,97 KB21/12/21 02:35:23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ PDF 237,70 KB21/12/21 02:37:29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ PDF 165,30 KB21/12/21 02:38:21