Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο  Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα του  Νομού Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν,  την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής υποβολής αιτήσεων,  στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής https://emp.attica.gov.gr. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής το οποίο έχει αναρτηθεί στο ως άνω αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

Προσοχή: Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία οριστικής υποβολής από τον υποψήφιο.

Ο αριθμός της καταχωρημένης αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι διαθέσιμα έπειτα από την ολοκλήρωση και οριστική υποβολή της αίτησης επιλέγοντας το πεδίο Εκτύπωση-Αποθήκευση.

Η αίτηση τελεί σε πλήρη αντιστοιχία με το εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, παρέχεται δε και σε εκτυπώσιμη μορφή.

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και λήγει την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022.

Ακολουθεί α) η Ανακοίνωση υπ. αριθμ ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: 6ΣΛΑ7Λ7-8ΩΚ),  β) το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 472,29 KB20/05/22 10:48:16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ PDF 617,76 KB20/05/22 10:48:22