Ο Περιφερειάρχης Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2  του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής,  Λ. Συγγρού 80-88 – 11741 Αθήνα. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065081, 831, 074, 155).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 07-09-2019 και λήγει την Παρασκευή στις 13-09-2019

Ακολουθεί  η Προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 204,93 KB18/08/21 08:27:20