Ανακοινώνεται η πραγματοποίηση άσκησης δεκαέξι (16) υποψηφίων δικηγόρων διάρκειας έξι (6) μηνών στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της πρόσκλησης (βλ. συν. αρχείο) και να την υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: grammateia.ad@patt.gov.gr , με την ένδειξη: «Ασκούμενοι δικηγόροι».

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει στις 2 Φεβρουαρίου 2021 και λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2021.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο με ΑΔΑ: ΨΔΝΡ7Λ7-ΒΩ8.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 208,70 KB19/08/21 08:28:27