Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης ιδιαίτερου γραμματέα για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιείται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2  περ. ι του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γραμματείας: grammateia.ad@patt.gov.gr (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065831, 054, 863, 151).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο εντός της επόμενης ημέρας της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού.

Ακολουθεί μία (1) ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 220,83 KB18/08/21 10:40:53