Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιείται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και με το άρθρο 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2  του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής,  Λ. Συγγρού 80-88 – 11741 Αθήνα. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065081, 831,155).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 14-10-2019 και λήγει την Παρασκευή στις 18-10-2019

Ακολουθεί η Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 217,47 KB18/08/21 08:40:57