Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την  πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ως εξής:

  1. Μιας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών της Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών
  2. Μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών
  3. Μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος
  4. Μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας ακολουθεί τη θητεία του Αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου, εντός της οποίας πραγματοποιείται  και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2  περ. ι του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή,είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής,  Λ. Συγγρού 80-88 – 11741 Αθήνα. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065081, 831, 074, 155).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Κυριακή 17-11-2019 και λήγει την Πέμπτη στις 21-11-2019.

Ακολουθούν τέσσερις (4) ανακοινώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 PDF 218,58 KB18/08/21 08:54:53
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 PDF 217,89 KB18/08/21 08:54:54
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3 PDF 217,01 KB18/08/21 08:54:54
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4 PDF 217,04 KB18/08/21 08:54:54