Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, πουεδρεύει στην Αθήνα, για τις ανάγκες αυτής στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών και στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού 3ος όροφος, υπόψη κας Μαθιού (τηλ. επικοινωνίας 213- 2065831)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και λήγει τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.

Ακολουθεί α) η Ανακοίνωση υπ. αριθμ ΣΟΧ 3/2019 (ΑΔΑ: 6Ψ3Ο7Λ7-ΛΥΠ) β) το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 411,61 KB18/08/21 08:49:33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DOC 473,50 KB18/08/21 08:49:34