Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 (ΑΔΑ: 66847Λ7-ΝΔΡ) της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων έκτακτου προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα απασχοληθούν μέχρι τις 31-12-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση έγκρισης χρηματοδότησης  για την την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες αναπαραγωγής, στον έλεγχο  της σαλμονέλλωσης στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεοπαραγωγής του είδους Gallus gallus στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στο νομό Αττικής καθώς και το συνημμένα παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση έκδοσης «30-3-2017».

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει στις 25-5-2017 και λήγει στις 6-6-2017.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 222,60 KB18/08/21 03:15:08
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ PDF 860,36 KB18/08/21 03:15:08