Η Περιφερειάρχης Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 έως και 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/21-2-1984), όπως ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος).

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015.

Ακολουθεί το αρχείο της Προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 173,90 KB18/08/21 12:30:56