Η Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο  Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2018 των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων  Δυτικής Αττικής και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στην Αθήνα του  Νομού Αττικής.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. Συγγρού 80-88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ, Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού 3ος όροφος, υπόψη κας Αναστοπούλου  ή κας Δεγαΐτη ή κας Μαθιού (τηλ. επικοινωνίας 213- 2065155- 213 -2065055 – 213- 2065831)  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή   10 Αυγούστου   2018  και λήγει την Δευτέρα  20 Αυγούστου  2018.

Ακολουθεί α) η Ανακοίνωση υπ. Αρίθμ ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΣ57Λ7-Υ5Τ)  β) το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «30-3-2017»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 755,00 KB18/08/21 06:25:04
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ PDF 486,27 KB18/08/21 06:25:04