Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ: 7ΤΧΔ7Λ7-Μ0Λ) για ορισμό των µελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΠΣΕΚ-ΑΤΤΙΚΗΣ), σύμφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. (α) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05-2016).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν:

  • Καθηγητές Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας Αττικής ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα της Αττικής που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  • Φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια, επιστημονικούς συλλόγους, πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου και να έχουν τουλάχιστον πενταετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλου αίτησης από 19/9/2016 έως και 10/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΣΕΚ DOC 35,00 KB18/08/21 02:13:43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 115,15 KB18/08/21 02:15:34
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  DOC 40,50 KB18/08/21 02:13:43