Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφέρειας Αττικής λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής: idpros@patt.gov.gr.

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΙΤΗΣΗ DOC 95,50 KB18/08/21 09:54:19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 201,04 KB18/08/21 09:54:19
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ PDF 687,97 KB18/08/21 09:54:20