Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ KΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, δραστηριοποιείται στο χώρο της Περιφέρειας Αττικής, λειτουργεί από το 1998 έτος πιστοποίησης όλων των ΚΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), ως συνέχεια στην επαγγελματική κατάρτιση μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΝΕΛΕ (Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης), που λειτουργούσε από το 1982 ως το 2010 ως φορέας δια βίου μάθησης.

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ KΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου για τις οποίες σχεδιάζει – οργανώνει και υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αυτές οι ομάδες είναι οι εξής:

– ΑΝΕΡΓΟΙ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

– ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ

– ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

– ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

– ΑΤΟΜΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο κτλ.)

– ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

  
Το ΚΕΚ έχει πιστοποιηθεί στα παρακάτω θεματικά πεδία:

– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

– ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– ΑΓΡΟΤΙΚΑ

– ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 
Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ KΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ είναι ενταγμένο στο μητρώο παρόχων, μετά από αίτησή του στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr για τα προγράμματα voucher που έχουν προκηρυχτεί ως τώρα

Ο Δήμος Πειραιά όπου έχει έδρα το ΚΕΚ, αλλά και γενικότερα η Περιφέρεια Αττικής έχει πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και παραρτήματα μεγάλων επιχειρήσεων, επίσης συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό Δημοσίων Υπηρεσιών υπεροπτικού χαρακτήρα.

Παρόλο που συγκεκριμένες έρευνες για καταγραφή και ανάλυση των κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής της, δεν έχει γίνει ώστε να συστηματοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες για επιμόρφωση και να προχωρήσει στον πρακτικό μετασχηματισμό της συστηματοποίησης αυτής σε πρακτικές επιμορφωτικών προγραμμάτων, ωστόσο το Κ.Ε.Κ. έχει αναπτύξει και διατηρεί ένα άτυπο δίκτυο που αποτελείται από μηχανισμούς ανίχνευσης αναγκών αγοράς εργασίας, κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης διατηρεί επαφή με επιχειρήσεις που έχει συνεργαστεί τόσο στα πλαίσια για την πρακτική άσκηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης που έχει υποβάλει, όσο και στην προσπάθεια δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των υλοποιηθέντων προγραμμάτων.

Το ΚΕΚ. έχει μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Δραστηριοποιείται στο χώρο της δια βίου μάθησης μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και έχει να παρουσιάσει πολύ καλά αποτελέσματα.

Το ΚΕΚ δραστηριοποιείται στην:

Υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε όλα τα Θεματικά Πεδία με δυνατότητα άσκησης και συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους κ.α.)

Επίσης σε προγράμματα Πληροφορικής, έχοντας υπόψη ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο τεχνολογικών αλλαγών, οι οποίες προκαλούνται από την ανάπτυξη και την συνεχώς ευρύτερη εφαρμογή των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην διοίκηση και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και ότι η Κοινωνία των Πληροφοριών αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής, παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία και υπηρεσίες σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργεί την ανάγκη γνώσεις των νέων τεχνολογιών.

Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΚ έχει υλοποιήσει στο θεματικό πεδίο Πληροφορικής, προγράμματα Πληροφορικής που έχουν προκηρύξει διάφοροι φορείς για άνεργους και εργαζόμενους για καθηγητές και δασκάλους. Επίσης έχει συμπεριλάβει ενότητες βασικών δεξιοτήτων και σε προγράμματα άλλων θεματικών πεδίων όπως Οικονομίας και Διοίκησης, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Αγροτικών.

Η κατάρτιση και η εκπαίδευση νέων και ενηλίκων με αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η παραγωγή και η μελέτη προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτικού υλικού.

Η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

Η ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών που θα παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης και η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης των Επιχειρήσεων για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

Επίσης στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών το ΚΕΚ παίρνει υπόψη ότι:

Η ανεργία πλήττει καίρια τους νέους, τις γυναίκες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Η Ελλάδα δέχεται μεταναστευτικά ρεύματα ιδίως μετά τις αλλαγές στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες αλλά και από άλλες χώρες, επίσης και πρόσφυγες.

Η σταθεροποίηση της γυναικείας παρουσίας στην αγορά εργασίας και η αναζήτηση των νέων για μια θέση σ’ αυτήν, ασκούν πιέσεις στο σύστημα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Η συμμετοχή των παραπάνω για την αναπτυξιακή πορεία με κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή πρέπει να είναι δεδομένη, έτσι πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το ΚΕΚ εφαρμόζει την αρχή των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.

Η θέση των γυναικών στον κόσμο της εργασίας συνδέεται άμεσα με τη θέση και τις επιλογές τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι διαφορετικές κατευθύνσεις εκπαίδευσης που ακολουθούν τα δύο φύλα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο αγορών εργασίας. Ανισότητα στην εκπαίδευση και στη συνέχεια στην κατάρτιση συνεπάγεται ανισότητα στην αγορά εργασίας, άρα στις αμοιβές, άρα στις συνθήκες ζωής. Στα πλαίσια του προγράμματος θα γίνει προσπάθεια να αρθούν διακρίσεις σχετικά με το φύλο, με κατάργηση των στερεοτύπων που συνδέονται με αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση των προβλημάτων, των προοπτικών και των προκλήσεων που αφορούν τη θέση των γυναικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας τόσο στη κάλυψη θέσεων όσο και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με στόχο την καλύτερή τοποθέτηση και εξέλιξή τους σε ειδικότητες κυριαρχούμενες από άνδρες, με αποτέλεσμα την άρση του μισθολογικού χάσματος, που στο «ερμηνεύσιμο» μέρος της ποσοτικής ανάλυσης περιέχει και την μειωμένη κατάρτιση των γυναικών έναντι των ανδρών. Έτσι υπάρχει μέριμνα ώστε να συμμετέχουν στα προγράμματα περισσότερες γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας από άνδρες.