Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους που συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων που θα καταρτιστούν από τον ΟΑΕΔ σε συνέχεια της υπ’αρίθμ.5 πρόσκλησης (ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ),  πως η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών έχει ως εξής:

  1. Οι ωφελούμενοι αφού διαπιστώσουν ότι συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων, απευθύνονται στο οικείο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να προμηθευτούν παραπεμπτικό σημείωμα.
  2. Με το παραπεμπτικό αυτό σημείωμα απευθύνονται άμεσα στον αρμόδιο Επιβλέποντα Φορέα στον οποίο έχουν προσληφθεί προκειμένου να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην οικεία πρόσκληση.
  3. Για τους ωφελούμενους στους οποίους αναφέρεται ως Επιβλέπων Φορέας και Υπηρεσία Τοποθέτησης η  Περιφέρεια Αττικής, η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί  στη Λ. Συγγρού 80-88, 3ος Όροφος, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
  4. Οι ωφελούμενοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ.2 του κεφαλαίου 5 της εν λόγω πρόσκλησης θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν τα κάτωθι:
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  • Απογραφικό αναγγελίας (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα)

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν με σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών να γνωρίζουν τον Α.Φ.Μ., τον Α.Μ.Κ.Α. τους και τον Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία και θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτηση και στο απογραφικό αναγγελίας.