Ιατροί-κάτοχοι τίτλου ιατρικής ειδικότητας-που ενδιαφέρονται να ασκηθούν για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας της Αναισθησιολογίας (ως δεύτερης ειδικότητας) θα πρέπει να καταθέσουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην υπηρεσία μας (στο Περιφέρεια Αττικής/Οδηγός του Πολίτη/Είσοδος/Καταχώριση Αιτήσεων Ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας) τα κάτωθι δικαιολογητικά

1. Αίτηση (Έντυπο ΔΥ70-πρώτο έντυπο στην εφαρμογή μας) 

2.Υ.Δ όπου θα δηλώνουν:

   α. Αποδέχομαι την τοποθέτηση μου ως έμμισθος υπεράριθμος ιατρός για την απόκτηση δεύτερου τίτλου ιατρικής ειδικότητας

   β. Δεν κατέχω θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα

   Η Υ.Δ βρίσκεται με μία απλή αναζήτηση στο  διαδίκτυο

   Όπου ζητείται υπογραφή στην αίτηση ή στην ΥΔ απλώς πληκτρολογείτε το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου

3.Για κατόχους πτυχίων της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο πτυχίου 

4.Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη−μέλη της Ε.Ε.: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου και η επίσημη μετάφρασή του. Το πτυχίο πρέπει να είναι επικυρωμένο με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Όλα τα αναφερόμενα έγγραφα υποβάλλονται σκαναρισμένα και στις δύο όψεις τους.

 5.Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε.: Φωτοαντίγραφο επικυρωμένου ξενόγλωσσου πτυχίου και η επίσημη μετάφρασή του. Το πτυχίο πρέπει να είναι επικυρωμένο με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Όλα τα αναφερόμενα έγγραφα υποβάλλονται σκαναρισμένα και στις δύο όψεις τους. Επιπλέον υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο  τίτλου του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα απονεμόμενα πτυχία των Ιατρικών Σχολών της χώρας.

6. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 

7.Φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας

8.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

9.Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε.  (ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων): Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου. (Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη σύμφωνα με το άρθρο 42, Ν.4071/12-ΦΕΚ 85/Α/12).

10. Για πολίτες τρίτων χωρών μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη: Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (σύμφωνα με τα άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87, Ν.4251/2014-ΦΕΚ/80/Α/12) και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στα προαναφερόμενα συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα πολίτη, οπότε επιπρόσθετα υποβάλλουν και το σύμφωνο συμβίωσης.

11. Για πολίτες τρίτων χωρών εναλλακτικά ένα από τα κάτωθι:

      α. Δελτίο μόνιμης διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (σύμφωνα με τα άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87, Ν.4251/2014 – ΦΕΚ 80/Α/12).

      β. Άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (σύμφωνα με τα άρθρα 88, 97 και 106 Ν.4251/2014 – ΦΕΚ 80/Α/12.

     γ. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν.4251/2014 – ΦΕΚ 80/Α/12).

     δ. Μπλε  κάρτα  της  Ε.Ε. (σύμφωνα  με  τα  άρθρα  114 και 120 Ν. 4251/2014 – ΦΕΚ/80/Α/12).

     ε. Δεκαετής άδεια διαμονής (σύμφωνα με το άρθρο 138 Ν.4251/2014 – ΦΕΚ/80/Α/12).

Οι κενές θέσεις για άσκηση στην ειδικότητα της Αναισθησιολογίας (ως δεύτερης ειδικότητας) έχουν αναρτηθεί στο Περιφέρεια Αττικής/Ιατρικές Ειδικότητες/Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Ειδικοτήτων (EDMS)/Πίνακας Κενών Θέσεων-στην στήλη Αναισθησιολογία(ως δεύτερη ειδικότητα)

Οι λίστες αναμονής για την αναφερόμενη ειδικότητα  έχουν αναρτηθεί στο Περιφέρεια Αττικής/Ιατρικές Ειδικότητες/Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικών Ειδικοτήτων (EDMS)/Λίστες Αναμονής-επιλέγουμε το νοσηλευτικό ίδρυμα που θέλουμε και ειδικότητα Αναισθησιολογία(ως δεύτερη ειδικότητα).Τα νοσηλευτικά ιδρύματα που χορηγούν την αναφερόμενη ειδικότητα είναι τα κάτωθι:

ΚΑΤ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΛΑΪΚΟ

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΑΤΤΙΚΟ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΑ

Οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν τακτικές αποδοχές ως έμμισθοι ειδικευόμενοι, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 123/1975 (Α’ 172), περί της αποζημίωσης των ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση μιας κύριας ιατρικής ειδικότητας. Το είδος και η αποζημίωση των εφημεριών των ιατρών καθορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον βαθμό του Επιμελητή Β.