Ανακοινώνεται η πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στο κέντρο επιμόρφωσης στελέχων ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΚΕΣΕΝ/Π).

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022, ωρομίσθιο καθηγητή της κάτωθι ειδικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4504/2017, ως ισχύουν, των άρθρων 9 και 10 του ν. 2026/1992 (Α ́ 43), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν. 4765/2021 (Α ́ 6), το άρθρου 19 του ν. 4770/2021 και σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. πρωτ.: 2904.4/78407/2021/26-10-2021 Απόφαση ΥNANΠ/ΔΔΥ δ ́, ως εξής:

Έναν (01) Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.

Η προκαλούμενη δαπάνη από την πρόσληψη του Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” του ΕΣΠΑ 2014 -2020 (με προβλεπόμενη λήξη 31-08-2022).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 1,09 MB01/11/21 11:48:07