Γνωστοποιείται ότι δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 7Ε/2018 (ΦΕΚ 26/14.9.2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

 PDF 174,76 KB18/08/21 06:39:19ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ