Ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που αφορά στην πρόσληψη (ΔΕ) φυλακτικού προσωπικού και (ΥΕ) βοηθητικού προσωπικού-καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών, και θα διεξαχθεί με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του αρθ. 21 του Ν. 2190/1994 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του αρθ. 25 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων εκκινεί από την 03/04/2021 και λήγει 12/04/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 561,12 KB19/08/21 09:05:11