Ο ∆ήµος Αγίου Νικολάου-Νοµού Λασιθίου-Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη επτά (7) θέσεων µόνιµου προσωπικού κλάδων ΤΕ και ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε µετάταξη από άλλους ∆ήµους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16/03/2016 έως 30/05/2016.