Ενημερώνουμε πως η διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των δέκα (10) θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία είχε προκηρυχθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 (ΑΔΑ: ΩΩΥΙ7Λ7-ΟΚΖ), έχει ολοκληρωθεί.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι έχουν ήδη ενημερωθεί προσωπικά και όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υπογραφή των συμβάσεων τους. θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ο κατάλογος με τα στοιχεία των επιλεχθέντων συνεργατών.

Εκ μέρους της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση των βιογραφικών και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το σύνολο των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.