Ο Περιφερειάρχης Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στην Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (Λ.Συγγρού 80-88, τ.κ. 11741, Αθήνα), αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη απαραίτητα, και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τις υπαλλήλους του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, Ζωή Μαθιού [τηλ. 213-2065831] [e-mail: zmathiou@patt.gov.gr] και Ιωάννα Κρέτση [τηλ. 213-2065048] [e-mail: ikretsi@patt.gov.gr ].

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Κυριακή 24-10-2021 και λήγει τη Δευτέρα στις 22-11-2021.

Ακολουθεί η προκήρυξη και τα παραρτήματα.