Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη 35 θέσεων προσωπικού με μετάταξη μόνιμου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού από ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 80-88, Αθήνα, 11741), έως και 29 Μαρτίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132065 048, 059, 060, 061.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.