Η Περιφερειάρχης Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4483/2017. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα (3ος όροφος) .

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 14-11-2018 και λήγει την Παρασκευή 23-11-2018.

Ακολουθεί το αρχείο της Προκήρυξης.

 PDF 888,86 KB18/08/21 06:59:36ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ