Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Αττικής. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και με το άρθρο 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/09-08-2019) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2  του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με συνημμένα τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής,  Λ. Συγγρού 80-88 – 11741 Αθήνα. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2065081, 831, 074, 155).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 04-09-2019 και λήγει την Δευτέρα στις 09-09-2019

Ακολουθεί  η Ανακοίνωση.

 PDF 223,63 KB18/08/21 08:25:29ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ