Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 222396/2016/09-02-2017 Πρόσκληση Περιφερειάρχη Αττικής για την άσκηση δεκαέξι (16) υποψηφίων δικηγόρων στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 7ΗΧΑ7Λ7-Η5Ω), την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00 στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (3ος όροφος, Συγγρού 80- 88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741).

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.