Ανακοινώνεται ότι την 21η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (3ος όροφος, Συγγρού 80- 88, Αθήνα Τ.Κ. 11741), διεξήχθη δημόσια κλήρωση για την πραγματοποίηση μέρους της άσκησης δεκαέξι (16) υποψηφίων δικηγόρων στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 129591/12-07-2018 Πρόσκληση Περιφερειάρχη Αττικής για την άσκηση δεκαέξι (16) υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: Ω3797Λ7-2ΦΧ), κατόπιν της οποίας υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας είκοσι επτά (27) έγκυρες  αιτήσεις υποψηφιότητας- υπεύθυνες δηλώσεις ενδιαφερόμενων υποψηφίων δικηγόρων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών. Από την κλήρωση αναδείχτηκαν δεκαέξι (16) υποψήφιοι δικηγόροι για την πραγματοποίηση άσκησης στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής και αμέσως μετά, κληρώθηκαν έντεκα (11) αναπληρωματικοί.

Ακολουθούν τα ονόματα των επιλεγέντων, που είναι προσβάσιμα στους υποψηφίους με τους ειδικούς κωδικούς που τους έχουν χορηγηθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ PDF 395,83 KB18/08/21 06:27:09