Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει από στις 1-6-2016 και λήγει στις 10-6-2016.

Αναλυτικές πληροφορίες στο αρχείο της Ανακοίνωσης που ακολουθεί.